Flyer

JahrTitel
2020Et Maat-Marie
2019Et es för ze fre/äcke
2018Der zweide Plöck
2017"Eämoel jesaat blievt jesaat"
2016Spuek ejje Pastorat
2015De Wietschaff steäht Kopp
2014Der Heär op der Hoff ben ich
2013Beij Pöttchens ejjen Stroeß
2012Völ Buhai op dr Camping-Pläi!
2011De drej Iis-Hellije